vilkår

3D Estate Avtalevilkår

Underlag
Underlag som tydelig beskriver alle detaljer som skal hensyntas er nødvendig for å visualisere prosjektet korrekt. Underlag levert til avtalt tid er en forutsetning for pris og leveringstid. Alt underlag skal være sortert i henhold til bestillingen og ikke navngis med interne koder. En beskrivelse av nødvendig underlag blir oversendt til kunde før oppstart. 3D Estate starter arbeidet etter komplett underlag er mottatt i henhold til spesifikasjonene.

Mangler i underlag
Det er kunde sitt ansvar å levere nødvendig underlag før oppstart. Ved feil/mangler i underlaget så blir kunde informert og får to valg. (1) 3D Estate AS setter prosjektet på vent til komplett underlag er mottatt. (2) 3D Estate får frihet til erstatte mangelfull informasjon med tilsvarende alternativer.

Endringer i underlag etter oppstart
Endringer i underlaget etter oppstart, som fører til ekstra runder med korrektur eller dobbeltarbeid, vil påvirke fakturagrunnlag og leveringstid. 

Modellering 
Om kunde ønsker spesielle modeller, eksempelvis spesifikke møbler, kunst eller andre konkrete elementer som krever modellering, så blir dette arbeidet utført på timer a 1.290,- eks moms. 

Tilbakemelding 3D bilder
Inkludert i prisen pr 3D bilde ligger 2 runder med korrektur. Ved 1. Korrektur gjennomføres større endringer, ved 2. korrektur er det mindre endringer og finpuss som gjennomføres. Endringer utover 2 runder med korrektur blir fakturert på timer (a 1.290,-) og kan påvirke leveringstid. 
Viktig: Avtalt pris og leveringstid forutsetter at alle tilbakemeldinger blir oversendt til avtalt tid og i henhold til spesifikasjonene. Spesifikasjoner blir tilsendt kunde ved oppstart. Det er svært viktig at alle tilbakemeldinger kommer samlet i en oversendelse. 

Avbestilling 
Ved avbestilling av akseptert tilbud vil 10-100% av det samlede avtalebeløpet bli fakturert, avhengig av hvor langt arbeidet har kommet. Pre-produksjon er å anse som en stor del av total leveranse. Preproduksjon starter vanligvis kort tid etter at avtale er godtatt. Pre-produksjon inkluderer all planlegging i forkant av produksjon. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til planlegging av reklamemateriell, oppstart på bilder, befaring på lokasjon, utarbeidelse av produksjonsplaner eller annet.Ved avbestilling av akseptert tilbud mindre enn 7 dager før planlagt oppstart av produksjon forbeholder 3D ESTATE AS seg retten til å fakturere minimum 40 % av avtalesum, med tillegg av alle irreversible avtalte kostnader.

Mislighold 
Ved mislighold av disse betingelser kan 3D Estate AS til enhver tid trekke seg fra oppdraget. Kunden fritas ikke for sitt ansvar etter avtalen i slike tilfeller, herunder ansvar for betaling av påbegynt arbeid og planlagt produksjon. 

Erstatning ved manglende eller mangelfull levering
3D ESTATE AS sin erstatningsplikt ved manglende eller mangelfull leveranse er i alle tilfeller oppad begrenset til avtalt sum for oppdraget.

Forhold utenfor 3D Estate sin kontroll (Force Majeure) 
3D ESTATE AS bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor 3D ESTATE AS sin kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, terrorhandlinger, streik, sykdom eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur eller brann. 3D ESTATE AS plikter å informere kunden uten opphold dersom det oppstår en situasjon som gjør at oppdraget ikke kan oppfylles i henhold til avtale.

Levering av filer 
3D ESTATE AS vil kun levere ferdig produsert materiale i avtalt eller best egnet filformat (A4 format, 4K kvalitet og 300DPI, med mindre annet er avtalt med kunde). Råfiler fra 3D scener, prosjektfiler og lignende vil ikke bli utlevert med mindre det ligger en særskilt skriftlig avtale for det. Vilkår for endringer, rettigheter og publisering gjelder også i de tilfeller råmateriale er utlevert til kunde. 

Betaling / fakturering 
3D ESTATE AS fakturer kunden 50% av totaltbeløpet (ihht. bestilling) når bestilling er registrert. De resterende 50% faktureres 8 uker etter bestilling eller ved overlevering av prosjektet, avhengig av hva som inntreffer først.

Kreditering 
Visualiseringer som går på trykk i ulike medier, skal krediteres “Illustrasjon av 3D ESTATE” så fremt det ikke er en pre-designet annonse. 
Sist oppdatert 7. september 2022